• จำนวนแรงงานในระบบ 42 total views 4 recent views

  แรงงานในระบบหมายถึงผู้มีงานทําที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการทํางานได้แก่ 1. ข้าราชการลูกจ้างประจําของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 ตุลาคม 2566
 • จำนวนแรงงานนอกระบบ 41 total views 5 recent views

  แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทําที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบกระบบ
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 ตุลาคม 2566
 • จำนวนกำลังแรงงานรวม 43 total views 5 recent views

  กำลังแรงงานรวม หมายถึง หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบัน...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 ตุลาคม 2566
 • จำนวนแรงงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 37 total views 4 recent views

  จำนวนแรงงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 ตุลาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).